نوع پسته : احمدآقایی شور

اونس : 28-26

دستچین : 100%

پسته احمدآقایی شور
برند فروشگاه پسته پورکاظمی
400,000 ریال
Go to top