نوع : فندقی شور

اونس : 30-28

دستچین : 100%

پسته فندقی شور
برند فروشگاه پسته پورکاظمی
510,000 ریال

نوع : اکبری شور

اونس : 22-20

دستچین : 100%

پسته اکبری شور
برند فروشگاه پسته پورکاظمی
500,000 ریال

نوع : کله قوچی شور

اونس : 22-20

دستچین : 100%

پسته کله قوچی شور
برند فروشگاه پسته پورکاظمی
490,000 ریال

نوع پسته : احمدآقایی شور

اونس : 28-26

دستچین : 100%

پسته احمدآقایی شور
برند فروشگاه پسته پورکاظمی
400,000 ریال
Go to top