نوع : احمدآقایی

اونس : 30-28

دستچین : 100%

پسته احمدآقایی 100% توچین 30-28
برند فروشگاه پسته پورکاظمی
460,000 ریال
Go to top