نوع : اکبری

اونس : 22-20

 

پسته اکبری 22-20
برند فروشگاه پسته پورکاظمی
500,000 ریال

نوع : اکبری

اونس : 24-22

دستچین : 70%

پسته اکبری 70% توچین 24-22
برند فروشگاه پسته پورکاظمی
480,000 ریال

نوع : اکبری

اونس : 20-18

 

پسته اکبری 20-18
برند فروشگاه پسته پورکاظمی
550,000 ریال

نوع پسته : اکبری

اونس : 22-20

دستچین : 70%

پسته اکبری 70% توچین 22-20
برند فروشگاه پسته پورکاظمی
450,000 ریال

نوع : اکبری

اونس : 22-20

دستچین : 100%

پسته اکبری 100% توچین 22-20
برند فروشگاه پسته پورکاظمی
550,000 ریال

نوع پسته : اکبری

اونس : 24-22

دستچین : 100%

پسته اکبری 100% توچین 24-22
برند فروشگاه پسته پورکاظمی
500,000 ریال
Go to top